Regulamin sklepu Cocopanda.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cocopanda.pl, prowadzonego przez Cocopanda.pl Sp. z o.o, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, VAT UE: PL5213870213, REGON: 383725060. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000795102.

1. Zakres obowiązywania

Dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje niniejszy Regulamin. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta z Cocopanda.pl Sp. z o.o.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog produktów dostępnych w naszym sklepie online i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed ostatecznym złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając w tym celu z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących modyfikacji zamówienia. Klikając na przycisk finalizujący zamówienie składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku zakupowym. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Państwa potwierdzenia, zawarta zostaje umowa


3. Zasady utrwalania umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem w formie tekstowej dane dotyczące Państwa zamówienia oraz nasz regulamin sklepu. Informacje dotyczące Państwa zamówień mogą Państwo sprawdzić również na swoim koncie klienta.


4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach prezentowanych na stronach naszego sklepu.

Produkty oferowane w sklepie sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.


Zamówienia złożone do godziny 10.00 danego dnia roboczego wysyłane są zazwyczaj tego samego dnia. W takim przypadku dzień złożenia zamówienia jest pierwszym dniem realizacji zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 10.00 są wysyłane kolejnego dnia roboczego. W takim przypadku dzień złożenia zamówienia jest dniem 0.

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Dotpay
Celem obsługi płatności za zamówienia w naszym sklepie internetowym współpracujemy z operatorem płatności internetowych Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552, przy ulicy Wielickiej 28b (dalej „Dotpay”). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą (debetową i kredytową) oraz e-przelewem („Pay-by-link”) przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego DotPay.

Płatności kartowe zabezpieczone są poprzez autoryzację transakcji 3D-Secure. Usługa przelewu elektronicznego polega na pełnej integracji procesu płatności z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja zablokowana. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać danych przelewu, a pomyłka jest niemożliwa. Realizacja płatności tym kanałem to zaledwie kilkanaście sekund. Po realizacji zapłaty, na podany przez Państwa adres e-mail automatycznie wysyłane jest potwierdzenie. Informacja ta zawiera unikalny numer transakcji, ułatwiający jej wyszukanie w razie pytań lub wątpliwości. Szczegółowe zasady korzystania z płatności za pośrednictwem Dotpay zawarte zostały w regulaminie dokonywania wpłat w serwisie Dotpay.


6. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

7. Rękojmia i gwarancja

Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany poniżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu.

Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem naszego serwisu obsługi klienta
  • na piśmie na adres: Cocopanda.pl Sp. z o.o, Schleswiger Straße 100, 24941 Flensburg, Niemcy

W soboty, niedziele i dni świąteczne serwis obsługi klienta jest niedostępy. Mogą Państwo również skorzystać z możliwości elektronicznego wysyłania wiadomości do naszego serwisu obsługi klienta za pośrednictwem Państwa konta klienta i zakładki „Moje konto“. W tym celu muszą Państwo zalogować się na swoje konto klienta. Na otrzymane w dni robocze zapytania staramy się odpowiadać w ciągu 24 godzin. Prosimy o dokładny wybór właściwej kategorii dotyczącej Państwa zapytania.

8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W ramach sklepu internetowego oferujemy możliwość zapisania się do naszego newslettera oraz opcjonalną możliwość założenia konta klienta w celu ułatwienia dokonywanie zakupów w sklepie. Podejmujemy niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez Państwa nieprawidłowości i usterki techniczne. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 7 niniejszego regulaminu. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

9. Zasady odpowiedzialności

Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów:

  • z tytułu szkody na zdrowiu i życiu
  • z tytulu naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • z tytulu ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • względem konsumentów

Z wyjątkiem powyższych przypadków, nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

10. Kodeks postępowania

Podporządkowaliśmy się następującemu kodeksowi dobrych praktyk:

Kryteria Jakości Trusted Shops dostępne pod niniejszym adresem.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Ponadto pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.